Chcesz dokonać zgłoszenia patentowego? Pamiętaj o prawidłowej redakcji zastrzeżeń patentowych.

Jeśli chcemy uzyskac patent, a co za tym idzie prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, należy wczesniej dokonać zgłoszenia patentowego.

Zakres przedmiotowy naszego patentu określają zawarte w opisie patentowym zastrzeżenia patentowe, które w zasadzie przesądzają o istocie wynalazku i stanowią obowiązkową część zgłoszenia patentowego.

Zastrzeżeniami patentowymi określa się zwięzłe i słowne przedstawienie cech charakterystycznych dla danego wynalazku, które uzasadniają jego zdolność patentową, tzn. nowość, poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność ( a o tym pisałem już w poprzednich wpisach).

W zasadzie od redakcji zastrzeżeń patentowych powinno rozpoczynać się pisanie opisu patentowego. To one nadają ton zarówno od strony merytorycznej (aspekt techniczny i ekonomiczny), jak i formalnej (aspekt prawny) naszemu wynalazkowi.

Co do zasady zastrzeżenia patentowe w opisie wynalazku (zgłoszeniu patentowym) powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych w formie jasnej i zwięzłej. Nie mogą to być jedynie założenia techniczne (wytyczne), stanowiące przesłanki dla rozwiązania postawionego problemu technicznego – tzn. nie może to być jedynie idea, bez podania konkretnych środków technicznych dla realizacji takiej idei.

A oto przykład zastrzeżeń, które zostały zawarte w zgłoszeniu patentowym:

Układ obsługi dekoderowych kart rozszerzeń i uniwersalnych kart rozszerzeń zawierający odbiornik, czytnik kart, układ sterujący i procesor, znamienny tym, że odbiornik (1), poprzez układ sterujący (2), jest połączony z procesorem (3), z układem wybierającym (4) i z czytnikiem kart (9) połączonym z układem zasilania (8), do którego to czytnika kart (9) są dołączone trzy bufory, przy czym czytnik kart (9), poprzez pierwszy bufor (5) i drugi bufor (6), jest połączony z procesorem (3), zaś poprzez trzeci bufor (7) jest połączony z układem sterującym (2).

(zródło: Poradnik wynalazcy, pod red. A. Pyrży, Warszawa 2009)

Jeśli wynalazca (twórca) decyduje się na samodzielne zgłoszenie patentowe, to powinien zasięgnąć porady specjalisty, który odpowie na pytanie: czy sformułowane przez wynalazcę zastrzeżenie patentowe spełnia odpowiednie wymogi merytoryczne i formalne? Należy pamiętać, że redakcja zastrzeżeń patentowych to zadanie typowe dla rzecznika patentowego, który potrafi skonsolidować w jedną całość aspekty prawnicze, techniczne i ekonomiczne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: