Dostałeś pozytywną decyzję na swój znak towarowy? To nie koniec! 4 zasady co należy robić po uzyskaniu prawa.

Od kliku lat śmiało można zaobserwować wzrost wiedzy przedsiębiorców w temacie znaków towarowych. Specjalistyczne media piszą wiele o tym jak uzyskać prawo, skupiając się mniej lub bardzie szczegółowo : jakie sporządzić dokumenty, jakie są terminy, jakie są opłaty za zgłoszenie itp. Ja również o tym pisałem. Niestety rzadko porusza się temat: co należy robić ze znakiem towarowym po uzyskaniu prawa?

Dlaczego jest to takie ważne?

Dlatego, że jeżeli znak towarowy pozostawimy „bez opieki” może się okazać za kilka lat, że doszło do wygaśnięcia prawa ochronnego. Co istotne, nie tylko stracimy prawo i możliwość posługiwania się R w kółku ale także narazimy się na nieprzewidziane koszty.

Jak tego uniknąć?

Stosuj następujące 4 zasady:

1. Używaj znak towarowy!

Pamiętaj, że mając zarejestrowane w Urzędzie Patentowym swoje oznaczenie nabywasz prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a więc każde użycie przez osobę nieuprawnioną będzie naruszeniem Twojego prawa.

A używanie polega na:

a) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
b) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
c) posługiwaniu się nim w celu reklamy;
d) w inny zarobkowy lub zawodowy sposób.

Co ważne: używaj go w sposób rzeczywisty, czyli w obrocie gospodarczym względem towarów i w taki sposób, aby możliwe było powstanie i dalsze istnienie asocjacji pomiędzy nim a towarem.

Dlatego nie będzie używaniem rzeczywistym posługiwanie się znakiem w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym, ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. Twoje używanie znaku towarowego musi być niedwuznaczne, nie może być wątpliwie, domniemane oraz powinno dotyczyć towarów wskazanych w wykazie.

Uwaga! Uprawniony do znaku może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej, jednak różnice nie mogą dotyczyć elementów istotnych, które przesądzają o charakterze odróżniającym znaku.

Pamiętaj, że w myśl art. 169 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej:

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

2. Opłacaj prawo!

Pamiętaj, że czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy uiścić należną opłatę za ochronę. Wniosek taki może zostać złożony ale za dodatkową opłatą, również w ciągu 6 miesięcy po upływie okresu ochrony. Uiszczenie podwyższonej opłaty okresowej z zachowaniem powyższego terminu powoduje, że ochrona trwa nadal i obejmuje także okres między datą upływu okresu ochrony a datą uiszczenia tej opłaty.

Pamiętaj, że w myśl art. 168 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej:

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek upływu okresu, na który zostało udzielone.

Business woman hand pressing social media icon
3. Sprawdzaj konkurentów i reaguj!

Temat trudny, ale istotny. Chodzi tu o tzw monitoring naruszeń. Inaczej rzecz ujmując: co powiem czas sprawdzaj czy ktoś, gdzieś i w jakiejś formie używa znaku nie tylko identycznego ale nawet podobnego do Twojego albo taki znak zgłosił celem uzyskania ochrony. Jeśli uznasz, że ktoś swoim znakiem „wchodzi na Twoje znakowe terytorium” bo np zgłosił znak podobny – wysyłaj swoje uwagi, składaj sprzeciwy, pisz pisma ostrzegawcze, a w razie konieczności dochodź roszczeń przed sądem.

Dobrze jest, gdy takie zadanie powierzysz kancelarii prawno-patentowej. Rzecznik patentowy to profesjonalista w dziedzinie znaków towarowych i na pewno przedstawi Ci plan działania.

Tutaj z doświadczenia wiem, że często podejmuje się takie działania zbyt późno, kiedy konkurent już „okrzepł” ze swoim znakiem podobnym i skuteczność podejmowanych działań jest dużo mniejsza, niż w sytuacji gdy przeprowadzalibyśmy cykliczny monitoring i reagowali natychmiast.

Pamiętaj, że w myśl art. 165 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej:

Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

4. Poszerzaj zakres!

Jeśli poszerzyłeś zakres swojej działalności o nowe towary lub usługi możesz poszerzyć zakres towarowo-usługowy swojego znaku zgłaszając ten sam znak ale z nowym, zmodyfikowanym wykazem. Analogicznie, możesz także zgłosić znak podobny do już Twojego – zarejestrowanego.

Warunkiem zastosowania obydwu przypadków jest tożsamość przedsiębiorcy.

Pamiętaj, że w myśl art. 134 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej:

Udzielenie przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów nie wyklucza udzielenia mu prawa na taki sam znak również dla towarów identycznych lub podobnych, a także udzielenia mu prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych.

Te cztery zasady to pewien zbiór – model działania. Oczywiście nie jest to cudowny i jedyny wzorzec, ale pewien złoty środek, który mądrze prowadzony może zabezpieczyć Twoje prawa na lata.

Dodam na zakończenie, że w niniejszej sprawie ważne jest także zbieranie tzw. dowodów używania, ale o tym kiedy indziej 🙂

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.