Masz wzór przemysłowy? Sprawdź jego nowość i indywidualny charakter.

Wzór przemysłowy uznaje się za nowy, jeżeli przed datą pierwszeństwa (najczęściej jest to data jego zgłoszenia w odpowiednim urzędzie) identyczny wzór nie został udostępniony publicznie.

Dodać należy, że nie stanowi przeszkody dla udzielenia prawa z rejestracji ujawnienie wzoru w ciągu 12 miesięcyprzed datą pierwszeństwa do uzyskania tego prawa, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę lub jego następcę prawnego.

Drugą przesłankę  rejestrowej wzoru przemysłowego stanowi jego indywidualny charakter. Wzór przemysłowy posiada tę cechę, gdy ogólne wrażenie jakie wywoła na zorientowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywołuje wzór wcześniej udostępniony publicznie.

 

Co wymaga podkreślenia o indywidualnym charakterze wzoru przemysłowego nie decydują jego detale (cechy nieistotne), lecz te istotne cechy produktu, które decydują o innej, charakterystycznej całości. Można też powiedzieć, że o tym czy wzór przemysłowy posiada indywidualny charakter, decyduje postrzeganie (odbiór) określonego wytworu jako całości odróżniającej go poprzez właściwe mu wiodące cechy od innych wzorów.

Zdecydowanie więcej informacji o indywidualnym charakterze wzoru przemysłowego jest W TYM MIEJSCU

Dodać należy, że  jednym zgłoszeniem mogą być objęte odmiany wzoru przemysłowego, a więc postacie wytworu, które różnią się między sobą cechami nieistotnymi. Oznacza to, że ogólne wrażenie jakie wywołują odmiany wzoru przemysłowego na zorientowanym użytkowniku jest, mimo różnic co do cech nieistotnych, takie samo.

Zatem wykazanie publicznego udostępnienia jednej z postaci wzoru przemysłowegoskutkuje utratą waloru nowości pozostałych odmian wzoru i nie można też mówić o ich indywidualnym charakterze.

Udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może zostać unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która wykaże się interesem prawnym, jeżeli wykaże że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji.

 

koko

I właśnie brak przesłanki nowości lub indywidualnego charakteru wzoru, ewentualnie niespełnienie obu tych przesłanek rejestrowych są najczęstszą podstawąunieważniania prawa z rejestracji przemysłowego.

Więcej o unieważnieniu wzoru przemysłowego jest TUTAJ

Warto  w tym miejscu zacytować fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r.(II GSK 1408/12):

odwołanie się do definicji pojęcia indywidualnego charakteru, który wraz z elementem nowości stanowi wyznacznik wzoru przemysłowego, pozwala stwierdzić w sposób niepozostawiający wątpliwości, że cechą immanentną wzoru przemysłowego jest jego postrzegalność wzrokowa (również dotykowa) – tylko w ten sposób, a więc poprzez szczególne, właściwe dla danego wytworu cechy, może on oddziaływać na użytkownika, budząc w nim określone wrażenia.

Zgodnie przyjmuje się, że istota każdego wzoru przemysłowego zawiera się co do zasady w jego zewnętrznej, postrzegalnej postaci wyróżniającej się czy to specyficznym kształtem, liniami konturów, kolorystyką, czy ornamentacją lub wreszcie strukturą bądź materiałem

Poprzedni wpis:

Następny wpis: