Nim zaczniesz działać na rynku poznaj podstawowe informacje o znakach towarowych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się oferowaniem towarów i usług na rynkach. W dobie gospodarki wolnorynkowej istnieje swobodna (ograniczona prawem) gra podmiotów gospodarczych, które stosują różne środki aby maksymalnie wyróżnić oferowane przez siebie dobra.

Jednym i niewątpliwie najistotniejszym jest posiadanie znaku towarowego lub znaków towarowych. To dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawalny przez swojego klienta i nie tylko w aspekcie firmy („znak firmowy”) ale też w odniesieniu do usług (znak usługowy) i towarów („znak produktowy”).

Czym jest znak towarowy?

Według art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Zatem znak towarowy powinien odróżniać, a ponadto być nośnikiem wartości przedsiębiorstwa. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że znak towarowy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Z istoty znaku towarowego wynika, że zdolność odróżniająca jest jego podstawową cechą, nierozerwalnie z nim związaną.

Dlatego niezwykle istotną jest dobór odpowiedniego oznaczenia, które nie tylko musi indywidualne, ale powinno posiadać odpowiedni wykaz towarów/usług.

trademark concepts

Gdzie można chronić swój znak towarowy?

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą tylko w Polsce powinien posługiwać się (używać) znakiem towarowym krajowym, uzyskując uprzednio rejestrację w kraju.

Jeśli działalność wykracza poza granice kraju można zarejestrować swój znak towarowy w całej Unii Europejskiej. Znak taki nosi nazwę Wspólnotowego Znaku Towarowego (WZT). Rejestracja takiego oznaczenia zapewnia właścicielowi znaku ochronę we wszystkich krajach UE na podstawie tylko jednego zgłoszenia. WZT.

Jeżeli przedsiębiorca działa na rynkach poza Unią Europejską warto pomyśleć o zgłoszeniu swojego znaku w systemie międzynarodowym. Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich tzw Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w Polsce, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich Związku Madryckiego (np. Rosji, USA), przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Jakie są podstawowe cechy znaku towarowego:

1 Początek ochrony od dnia zgłoszenia;

2 Dziesięcioletni czas ochrony z możliwością jej przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy;

3 Wyłączne prawo używania znaku przez uprawnionego oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez jego zgody;

4 Jednolity charakter prawa ochronnego;

5 Skuteczna ochrona prawna – możliwość skorzystania z roszczeń i dochodenie swoich praw.

Jaką formę może mieć znak towarowy?

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Co daje uzyskanie ochrony na znak towarowy?

Zgodnie z art. 153 ust. 1 -3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie

Jak używać znak towarowy?

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Co zrobić, żeby uzyskać prawo ochronne?

Aby otrzymać decyzję u udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinno się:

1. Sprawdzić możliwość zarejestrowania nazwy w stosownych bazach znaków towarowych.

2. Sporządzić wykaz towarów/usług do znaku towarowego, zgodnie z Klasyfikacją Nicejską.

3. Sporządzić podanie wraz z załącznikami.

4. Zgłosić.

5. Opłacić zgłoszenie.

6. Odpowiadać na pisma urzędowe w toku postępowania zgłoszeniowego.

7. Opłacić pierwszy okres ochronny, po uzyskaniu decyzji.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: