Używacz uprzedni, czyli jak zgodnie z prawem używać cudzy znak towarowy

31 sierpnia 2016

Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Osoba, która w taki sposób używała cudze oznaczenie nazywana jest w literaturze używaczem uprzednim znaku towarowego. Nie wątpliwie jest to […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patentować czy nie? Odwieczne pytanie każdego wynalazcy…

21 sierpnia 2016

No to wracamy po wakacjach… To  zasadnicze pytanie zadane w tytule pojawia się w każdym przedsiębiorstwie i u każdego wynalazcy. Na początek warto sięgnąć?? do definicji, ale niestety już na samym początku pojawia się problem, bowiem Ustawa Prawo własności przemys?owej nie definiuje  wynalazku, lecz w art. 24 określa, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak najlepiej ochronić swój projekt? Czyli słów kilka o wzorach przemysłowych w UE

31 lipca 2016

Wzornictwo przemysłowe jest niezbędnym elementem sukcesu w biznesie. To najlepszy sposób przekonania nabywcy o innowacyjności projektu i o jego walorach praktycznych. Wzornictwo przemysłowe powinno być one nakierowane  na użytkownika, łącząc wartości estetyczne, funkcjonalność oraz ekonomię użytkowania.  Zgodnie z definicją, wzór przemysłowy w UE: (…) oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Co nie jest wynalazkiem, czyli jakie rozwiązania nie warto zgłaszać do Urzędu Patentowego

15 lipca 2016

Nie wszystko może być uznane za wynalazek. Warto o tym wiedzieć, bowiem wielu twórców sądzi, że posiada epokowe rozwiązanie, po czym okazuje się że nie podlega ono nie tylko patentowaniu, ale nawet nie może być uznane za wynalazek. Zgodnie z art 28 Ustawy Prawo własności przemysłowej  za wynalazki nie uważa się w szczególności:  1) odkryć, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patent nie musi być rewolucyjny! Przykłady i przesłanki…

25 czerwca 2016

  Dość powszechnie uważa się, że  wynalazek powinien być czymś epokowym i szokującym swoją innowacyjnością. Tymczasem zasada jest prosta: patent nie musi być rewolucyjny!  Posłużę się przykładami patentów, które dość dobrze obrazują przedstawioną powyżej zasadę. Przykład nr 1. „Krzesło albo fotel” Przedmiotem wynalazku jest krzesło albo fotel, zawierające konstrukcję nośną, siedzisko i oparcie, charakteryzujące się tym, że […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ochrona własności przemysłowej za pół ceny dla małych i średnich przedsiębiorców! Rusza nowy program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10 czerwca 2016

Planujesz zgłosić, bronić bądź unieważniać wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje specjalistyczne narzędzie finansowe „Ochrona własności przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium Polski w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Możesz zaoszczędzić do 50% kosztów takiego postępowania albo w ramach planowanej kwoty znacznie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wynalazek, któremu może być przyznana ochrona patentowa

31 maja 2016

Jak wynika z Ustawy: Prawo własności przemysłowej: Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Przepis ten definiuje cztery podstawowe wymogi stawiane rozwiązaniom, którym może zostać przyznana ochrona patentowa, tj. techniczny charakter rozwiązania, nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłowe stosowanie. Wszystkie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek nie jest automatycznym potwierdzeniem braku naruszenia praw osób trzecich

17 maja 2016

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy sprawdza czy dane rozwiązanie posiada cechę nowości, poziom wynalazczy i czy nadaje się do przemysłowego stosowania. Tym samym, Organ nie ma ustawowego obowiązku badania ewentualnego naruszenia praw osób trzecich. Dlatego też można śmiało stwierdzić, że udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek (także prawa ochronnego na wzór użytkowy) nie potwierdza braku […]

Przeczytaj cały artykuł →

Korzystanie z cudzego wzoru przemysłowego nie zawsze jest naruszeniem prawa…

8 maja 2016

Zajrzyjmy do przepisów… Art. 105 ust. 2 Prawa własności przemysłowej mówi, że: Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Jak to jest w praktyce? Ktoś: tworzy wzór przemysłowy, rzecznik patentowy sporządza stosowny opis i zgłasza go do Urzędu Patentowego, a po przeprowadzeniu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

3 maja 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, który może precyzyjnie określić datę narodzin swojego godła. Po koronacji Przemysła II, 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie, znak orła stał się herbem zjednoczonego na nowo Królestwa Polskiego. Wizerunek polskiego orła zmieniał się przez wieki.  Po częściowo wolnych wyborach do Sejmu w czerwcu 1989 r., parlament – tzw. Sejm […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

30 kwietnia 2016

Zmiana przepisów jaka weszła 15 kwietniu br. jest dość istotna i wywraca w zasadzie dotychczasowy system zgłaszania znaków towarowych. Nowelizacja prawa własności przemysłowej, jaka się dokonała upodobniła system krajowy do unijnego oraz w zasadzie nieformalnie nałożyła na właścicieli znaków towarowych nowe obowiązki. Jak było dawniej? Do tej pory Urząd Patentowy badał tzw bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Oznaczało […]

Przeczytaj cały artykuł →

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

14 kwietnia 2016

Problematyka używania znaku towarowego, który różni się od znaku  na który Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego dość często pojawia się w obrocie gospodarczym, bowiem rzadko Uprawniony używa dokładnie tego samego oznaczenia. Często pojawiają się zmiany dotyczące kolorystyki, kroju czcionek, dodawania dodatkowych elementów etc. Wtedy rodzi się pytanie: czy taki znak towarowy jest jeszcze chroniony czy już nie? […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wymyśliłeś wzór użytkowy? Nie ujawniaj go przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego!

31 marca 2016

Aby wzór użytkowy uzyskał prawo musi być przede wszystkim nowy, czyli nie może być częścią aktualnego stanu techniki (stanu wiedzy). Odwróćmy nieco problem i odpowiedzmy sobie na pytanie: kiedy wzór użytkowy nie jest nowy? Wzoru użytkowego nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, czyli przede wszystkim przed datą jego […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zasady sporządzania rysunku w zgłoszeniu wzoru użytkowego

19 marca 2016

Rysunek we wzorze użytkowym to element kluczowy zgłoszenia. Jego zadaniem jest dostateczne ilustrowanie rozwiązania. Zgłoszenie  wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego  powinno obejmować: podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego; opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę; zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy. Zasady, warunki i opłaty.

10 marca 2016

Prawo do znaku towarowego powstaje w chwili wydania przez UP pisemnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, ale czas jego  trwania biegnie od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Opłatę za pierwszy okres ochrony znaku towarowegowskazuje Urząd Patentowy w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Należy ją wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Uważaj na usterki formalne w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Jeśli ich nie usuniesz możesz doprowadzić do zakończenia postępowania patentowego!

3 marca 2016

Jeśli dokonamy zgłoszenia wynalazku w  Urzędzie Patentowym RP, to w przeciągu kilku dni otrzymamy urzędowe potwierdzenie, w którym figuruje numer, data (pierwszeństwa) oraz dane zgłaszającego. Następnie, po sprawdzeniu przez Urząd czy została uiszczona opłata zgłoszeniowa następuje badanie kompletności dokumentacji oraz badanie wszelkich aspektów formalno-prawnych. To, obok badania merytorycznego niezwykle istotny etap zgłoszeniowej procedury patentowej przed Urzędem Patentowym RP. W przypadku […]

Przeczytaj cały artykuł →

Głosuj na nas w konkursie Blog ROKU 2015!

28 lutego 2016

Dokładnie trzy lata temu zaczęliśmy! Z małego przedsięwzięcia staliśmy się jednym z bardziej znanych blogów specjalistycznych.  Przez te lata staraliśmy się działać jako internetowy poradnik dla tych, którzy tworzą, kreują i zmieniają rzeczywistość… Byliśmy obecni na konferencjach, szkoleniach i wykładach, prowadziliśmy warsztaty i doradzaliśmy indywidualnie… Wielu z naszych czytelników trafiło później do naszej Kancelarii barycki.com i co istotne: wielu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Reklama kontekstowa niebezpieczna dla właścicieli marek!

15 lutego 2016

Jak wskazuje ostatni EU Obvervatory online advertising moze poważnie zagrażać firmom korzystającym z tego typu promocji. Raport (link na końcu artykułu) analizuje jak reklama kontekstowa moze wspomagać strony internetowe podejrzane o naruszenie praw własności przemysłowej (pwp). W szczególności analizuje on marki i sektory, ktore korzystaja z tej formy promocji oraz przeprowadza analizę firm reklamowych. Podczas, gdy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Sprawozdanie o stanie techniki = urzędowa ocena szans na uzyskanie patentu

28 stycznia 2016

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku, a następnie przekazuje je zgłaszającemu. W sprawozdaniu Urząd Patentowy zamieszcza dokumenty, które mają być brane pod uwagę przy ocenie zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. O jakie dokumenty chodzi? Są to przede wszystkim publikacje podważające: nowość poziom […]

Przeczytaj cały artykuł →

Przeniesienie prawa do uzyskania patentu na inną osobę w trakcie postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym. Możliwe czy nie?

4 stycznia 2016

Temat ciekawy i zarazem budzący spore wątpliwości. W przypadku przeniesienia (np sprzedaży) nie tylko patentu ale także prawa ochronnego do wzoru użytkowego i znaku towarowego czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego sprawa wydaje się prosta. Takie „gotowe” prawo można przenieść. A co się dzieje jeśli „tylko” zgłosiliśmy nasz przedmiot do Urzędu Patentowego i postępowanie dalej […]

Przeczytaj cały artykuł →