Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP. Co o nim warto wiedzieć?

Często Klienci pytają mnie jaki organ i gdzie rozpatrywać będzie ich ewentualne spory i czy zawsze jest to sąd? Otóż, nie wszyscy o tym wiedzą ale przed Urzędem Patentowym RP toczy się regularne postępowanie sporne. Są strony, są sędziowie (tutaj kolegium orzekające) i jest werdykt. Zakres spraw rozpatrywanych w postępowaniu spornym określa art. 255 Prawa własności przemysłowej.

W szczególności są to sprawy: unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, sprawy z zakresu wygaśnięcia prawa wyłącznego, unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na skutek złożonego sprzeciwu, uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Postępowanie wszczyna się na pisemny wniosek, wyjątkiem jest postępowanie wywołanego sprzeciwem. Wniosek winien zawierać oznaczenie stron i ich adresy, zwięzłe przedstawienie sprawy, wyraźne określenie żądania, wskazanie podstawy prawnej, wskazanie środków dowodowych, podpis wnioskodawcy i datę.

Do rozpoznawania wniosków w postępowaniu spornym powołane są kolegia orzekające do spraw spornych działające w ramach Urzędu Patentowego. Orzekają one w składach trzyosobowych. Do spraw szczególnie skomplikowanych może być powołany skład pięcioosobowy.

Vintage Still Life

Po wpłynięciu wniosku o wydanie orzeczenia w postępowaniu spornym, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności bada, czy spełnia on wskazane wcześniej wymogi formalne i jeżeli stwierdzi, że wymogi te nie zostały spełnione wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni. Kompletny wniosek Urząd Patentowy doręcza stronom wyznaczając jednocześnie termin do złożenia odpowiedzi na wniosek. Po upływie tego terminu wyznaczana jest rozprawa, a złożona odpowiedź podlega doręczeniu pozostałym stronom.

Rozprawa przed kolegium orzekającym odbywa się co do zasady jawnie, chyba że dotyczy tajnego wynalazku lub tajnego wzoru użytkowego. Z rozprawy sporządza się protokół.

W wyniku postępowania spornego, Urząd wydaje decyzję, która zapada zwykłą większością głosów członków kolegium orzekającego. Uzasadnienie decyzji sporządzane jest z urzędu (tzn. bez wniosku strony) w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia i jest doręczane stronom. Decyzję wydane w postępowaniu spornym podlegają ogłoszeniu, z wyjątkiem tych, które zapadły na posiedzeniu niejawnym.

Na decyzje wydane w postępowaniu spornym przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.