Czytaj więcej

Rzecz  z pozoru wydaje się banalna. Jeśli zaczynasz prowadzić biznes? Koniecznie zgłoś do ochrony swój znak towarowy! To proste i pożądane posunięcie. A co w przypadku, gdy zmieniasz swój dotychczasowy model biznesowy albo Twoje obecne przedsięwzięcie straciło reputację w jakimś zakresie? Wtedy słusznym wydaje się podejście globalne, czyli zmiana dotychczas używanego znaku towarowego na nowszy (odświeżony), tak […]

Czytaj więcej

Tematowi temu poświęciłem już kilka wpisów, ale ponieważ nigdy dość wyjaśnień, zwłaszcza że pytania wracają – i ja wrócę do zagadnienia. O co chodzi z tymi wynalazkami? To pytanie, które stawia sobie zawsze osoba, który zawodowo tworzy i kreuje… W internecie panuje chaos. Brak jest rzetelnej i przystępnej informacji, dlatego spróbuję niniejszym wpisem zapanować nad […]

Czytaj więcej

Kwestia naruszenia patentu pojawia się zazwyczaj, kiedy przedsiębiorca chce wprowadzić do obrotu rozwiązanie, które dopiero co wyprodukował lub kupił albo nosi się z takim zamiarem. Często, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie wiedzą, kiedy powinny obawiać się, że naruszają cudzy patent, bowiem nie każde działanie, choć z pozoru wyglądające jak naruszenie, naruszeniem jest. Oto garść informacji […]

Czytaj więcej

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Patent jest skutecznym bezwzględnie (erga omnes) cywilnoprawnym prawem podmiotowym wyłącznym o charakterze majątkowym udzielanym na wynalazek przez UP w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Przez prawo podmiotowe należy rozumieć tutaj jako pewną sytuację […]

Czytaj więcej

Masz własny wzór? Co musisz wiedzieć aby uzyskać na niego ochronę w Polsce?

20 listopada 2017

Aby wzór przemysłowy mógł uzyskać ochronę, musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzależnione jest od prawidłowego sporządzenia zgłoszenia. Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej: wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana […]

Przeczytaj cały artykuł →

Uzupełnienia i poprawki do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku

1 listopada 2017

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu na wynalazek można wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku. Jednakże nie mogą one wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku, w dniu dokonania jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Jak wspomniano już w poprzednich wpisach dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku obejmuje opis, zastrzeżenia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego. Istnieje czy nie?

19 października 2017

Co do zasady znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego, który uzyskał ochronę jest prawnie chroniony. Na znak taki udzielone zostaje prawo ochronne, a wpis znaku towarowego do rejestru Urzędu Patentowego potwierdza istnienie chronionego znaku towarowego. Ale zgłoszenie znaku towarowego nie jest równoznaczne z powstaniem samego oznaczenia. Sam znak towarowy powstaje niezależnie od procedury zgłoszeniowej tylko […]

Przeczytaj cały artykuł →

Czy pracodawca zawsze jest właścicielem Twojego pomysłu?

3 października 2017

Witam wszystkich po długiej przerwie. Dziś rozpoczynamy kolejny cykl Patentujemy.com. Dla przypomnienia, temat poruszany dość często w trakcie rozmów z klientami, czyli prawa twórców. Zgodnie z przepisami: W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo o którym mowa w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Badanie merytoryczne zgłoszonego wynalazku, czyli słów klika o podstawie decyzji w sprawie patentu

30 kwietnia 2017

Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek jest poprzedzone sprawdzeniem, czy spełnione są warunki do uzyskania patentu, a więc: nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność. Niespełnienie przez wynalazek chociaż jednego z nich skutkuje wydaniem przez Urząd Patentowy decyzji negatywnej, tj. odmawiającej udzielenia patentu. Aby ustalić, czy dane rozwiązanie spełnia ustawowe warunki do uzyskania patentu, Urząd Patentowy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Przemysłowa stosowalność wynalazku – istotny wymóg uzyskania patentu

21 lutego 2017

Wynalazek to dobro niematerialne w postaci rozwiązania o charakterze technicznym będące rezultatem intelektualnej pracy człowieka. Aby wynalazek otrzymał patent powinien spełnić określone prawem wymogi. Jednym z nich jest przemysłowa stosowalność wynalazku. Przemysłowa stosowalność rozwiązania według wynalazku jest trzecią przesłanką (obok nowości i poziomu wynalazczego), który musi spełnić rozwiązania, aby mogło być objęte ochroną patentową. Co […]

Przeczytaj cały artykuł →

O nowości wynalazku słów jeszcze kilka…

7 lutego 2017

W myśl postanowień art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy prawo własności przemysłowej (PWP): Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Użycie w polskim znaku towarowym słów obcojęzycznych

27 stycznia 2017

Szukając pomysłu na ciekawy znak towarowy często przedsiębiorcy wertują słownik z językami obcymi. Po udanym wyborze rodzi się pytanie: czy wybrane oznaczenia uzyska prawo ochronne w Urzędzie Patentowym, skoro ono coś konkretnie oznacza? Dlatego warto prześledzić jeden przypadek. Sprawa zaczęła się 25 kwietnia 2005 r, kiedy złożony został wniosek o rejestrację znaku towarowego: BIEN DONG. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Element zaskoczenia w wynalazku

31 grudnia 2016

Niels Bohr (1885–1962) – duński fizyk i laureat Nobla powiedział kiedyś: Jeśli teoria kwantowa nie wywarła na tobie wstrząsającego wrażenia, nie zrozumiałeś jej. To powiedzenie wybitnego fizyka – twórcy model budowy atomu, zwanego później modelem budowy atomu Bohra dość dobrze wpisuje się w temat dzisiejszego (ostatniego w 2017 r) wpisu, czyli: element zaskoczenia w wynalazku… Na początek […]

Przeczytaj cały artykuł →

Sama koncepcja nie dostanie patentu…

7 grudnia 2016

  Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje wprost wynalazku, a w art. 24 określa, że: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Zazwyczaj po przedstawieniu wynalazcy takiej definicji jest prośba o jej uproszczenie czyli przetłumaczenie na język zrozumiały. Czyli: o co tu chodzi? […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patentujemy.com zaprasza na Konferencję: „INFORMACJA PATENTOWA+ robi RÓŻNICĘ”

21 listopada 2016

Czy jesteście Państwo świadomi tego, że co roku przybywa blisko 2 miliony nowych dokumentów patentowych na świecie – większość z tych rozwiązań jest dostępna za darmo w krajach, gdzie nie są chronione – jak  je znaleźć i z nich skorzystać? Konsorcjum Patent Intelligence Institute serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji „INFORMACJA PATENTOWA+ robi RÓŻNICĘ” Łączenie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zgłoszenie wzoru użytkowego. Pięć prostych zasad sporządzania rysunków

3 listopada 2016

Na początek mała definicja z art. 94 ust. 1-2 Ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: Pwp): Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Inaczej niż w przypadku patentów przy wzorach użytkowych (małych patentach) rysunki stanowią obligatoryjny element zgłoszenia. Zgodnie z art. 97 ust. 2 Pwp: Zgłoszenie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ujawnienie wzoru przed datą jego zgłoszenia podstawą stwierdzenie nieważności. Ujawnienie w internecie

16 października 2016

Przepisy unijne określają różne podstawy wniosku o stwierdzenie nieważności wspólnotowego wzoru przemysłowego. Najczęściej wzory takie są unieważniane z powodu braku nowości. Co do zasady każdy może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności wspólnotowego wzoru przemysłowego. I co istotne, nie trzeba tutaj być właścicielem wcześniejszego prawa do wcześniejszego wzoru, aby przedłożyć taki wniosek. Wystarczy udowodnić, że kwestionowany […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wzór użytkowy, czyli jak ułatwić sobie życie. Słów kilka dla palaczy elektronicznych papierosów

25 września 2016

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Aby określony przedmiot został uznany za wzór użytkowy, musi charakteryzować się użytecznością techniczną, tj. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Co musimy ujawnić przed Urzędem Patentowym odnośnie twórcy wynalazku?

19 września 2016

Co do zasady to twórcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, Gdy zgłoszenia dokonuje sam twórca, nie ma on obowiązku wykazywania swojego uprawnienia. Istnieje bowiem w tej materii domniemanie, że twórca, który dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, jest uprawniony do uzyskania patentu. Oczywiście, gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, musi wskazać w podaniu twórcę, jego adres oraz […]

Przeczytaj cały artykuł →