Uważaj na usterki formalne w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Jeśli ich nie usuniesz możesz doprowadzić do zakończenia postępowania patentowego!

Jeśli dokonamy zgłoszenia wynalazku w  Urzędzie Patentowym RP, to w przeciągu kilku dni otrzymamy urzędowe potwierdzenie, w którym figuruje numer, data (pierwszeństwa) oraz dane zgłaszającego. Następnie, po sprawdzeniu przez Urząd czy została uiszczona opłata zgłoszeniowa następuje badanie kompletności dokumentacji oraz badanie wszelkich aspektów formalno-prawnych.

To, obok badania merytorycznego niezwykle istotny etap zgłoszeniowej procedury patentowej przed Urzędem Patentowym RP.

W przypadku stwierdzenia braków i istotnych usterek zgłaszający jest wzywany postanowieniem do ich usunięcia.

Brak usunięcia we wskazanym terminie skutkuje umorzeniem postępowania!

Dlatego niezwykle istotne jest to aby po zgłoszeniu wynalazku sprawdzać wszelką korespondencję z Urzędu Patentowego!

Należy pamięta także, że już na początkowym etapie procedury Urząd dokonujeogólnej analizy przedmiotu zgłoszenia.

Owa ogólna analiza to pierwsza merytoryczna weryfikacja która ma na celu stwierdzenie czy zgłoszone rozwiązanie w ogóle może być uznane za wynalazek w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej, albo czy będąc już wynalazkiem jest z mocy prawa wyłączone spod ochrony.

photo-1453906971074-ce568cccbc63

Przykładowo wynalazkiem nie będą nigdy: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym (tutaj można zgłaszaćwzór przemysłowy), plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej, gry i inne…

Natomiast z mocy prawa wyłączone są spod ochrony między innymi wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin lub rasy zwierząt,  sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi i inne…

Jeśli zajdzie jakaś sytuacja opisana powyżej (np. zgłoszony zostaje wytwór o charakterze jedynie estetycznym)  Urząd Patentowy RP zawiadamia o tym zgłaszającego, a następnie odmawia udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie!

Istotne jest to, że zgłoszenie jest ogłaszane w Biuletynie Urzędu Patentowego ok. 18 miesięcy od daty zgłoszenia, chyba że mamy do czynienia z wynalazkiem tajnym albo  przed terminem ogłoszenia podjęta została przez Urząd Patentowy RP ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Co ważne Urząd Patentowy, w zasadzie bada wymagania formalno-prawne przez cały okres postępowania zgłoszeniowego.

photo-1444730558009-b7f0368e1264

Należy pamiętać także, że w przypadku, gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, to w podaniu powinien wskazać twórcę zgłoszonego rozwiązania i podstawę prawa do uzyskania patentu.

Taką podstawą może być np art. 11 ust. 3 Prawa własności przemysłowej:

W razie dokonania wynalazku,(…)  w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy (…), prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy (…).

Na jakie Urząd Patentowy często natrafia usterki formalne?

  • brak aktualnego pełnomocnictwa,
  • brak opłaty od pełnomocnictwa
  • nie podpisanie dokumentacji przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika,
  • niekompletność opisu wynalazku,
  • nie nadające się do reprodukcji rysunki wynalazku.

Dlatego warto uważać na wszelkie usterki formalne w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku.

Brak ich usunięcia może doprowadzić do zakończenia postępowania patentowego!

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.