Chcesz zgłosić znak towarowy? Pamiętaj o wykazie towarów! Jego brak powoduje, że Urząd Patentowy nawet nie zacznie procedować!

Wspomniany w tytule wykaz to jest coś, co zazwyczaj spędza sen z powiek każdego przedsiębiorcy, który chce chronić swoją markę, logo, słowo, slogan itp. , czyli zgłosić znak towarowy.

Często wykaz towarów (choć precyzyjniej wypadałoby określić: wykaz towarów i usług do znaku towarowego) mylony jest z klasyfikacją PKD (Polską Klasyfikacją Działalności), która jak wiadomo stanowi immanentną część firmy przedsiębiorcy, zarówno tego który działa jako jednoosobowy przedsiębiorca, jak i spółki prawa handlowego.

Tymczasem do sporządzania wykazu towarów i usług wykorzystuje się Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług, zwaną Klasyfikacją Nicejską, zatwierdzoną na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku. Tym Porozumieniem nasz kraj związany jest od 1997 roku.

Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

Określenie wykazu towarów i usług stanowią obok określenia samego znaku towarowego minimalne wymagania, aby znak towarowy mógł zostać uznany przez Urząd Patentowy za zgłoszony.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, określającym składniki zgłoszenia znaku towarowego:

W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony.

Należy pamiętać, że ujęte w określonej klasie towary lub usługi mają charakter ogólny.

Zatem, co do zasady nie należy „mechanicznie” kopiować je do swojego wykazu, bowiem często zdarza się że Urząd Patentowy wzywa do jego doprecyzowania.

Co ciekawe, Klasyfikacja Nicejska nie obejmuje wszystkich możliwych towarów i usług , dlatego jeżeli określonego towaru czy usługi nie sposób zaklasyfikować, to należy posłużyć się kryteriami klasyfikowania zamieszczonymi przy uwagach ogólnych dla danej klasy towarów i usług, tak aby określony towar czy usługę przyporządkować do właściwej klasy.

W polskim prawie własności przemysłowej obowiązuje nakaz używania w zgłoszeniu znaku towarowego dla towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony, polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych.

trademark concepts

Przykład wykazu towarów i usług do znaku towarowego spółki wydawniczej, zajmującej zwłaszcza produkcją i sprzedażą wydawnictw edukacyjnych.

Klasa 09
towary: audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych
Klasa 16
towary: czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki
Klasa 38
usługi: przesyłanie informacji przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów
Klasa 39
usługi: dystrybucja podręczników szkolnych, książek i czasopism
Klasa 40
usługi: drukowanie podręczników szkolnych, książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski
Klasa 41
usługi: usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów
Klasa 42
usługi: tworzenie i administrowanie stron www, witryn i portali, usługi tworzenia komputerowych programów multimedialnych zawierających informacje książkowe, filmy, animacje oraz zdjęcia dla potrzeb edukacji, rozrywki i kultury

Powyższy wykaz został zaakceptowany przez Urząd Patentowy i obecnie jest aktualnym wykazem do chronionego znaku towarowego.

Dodam, że całkiem niedawno byłem pełnomocnikiem w pewnym procesie, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z wyrokiem WSA i oddalił skargę, twierdząc, że jeśli przedsiębiorca tylko sprzedaje określone towary, to winien mieć wykaz z usługami sprzedaży tych towarów, nie zaś wykaz z towarami! Konsekwencją tego było wygaszenie znaku towarowego w klasach towarowych!

Warto wiedzieć, że jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie znaku towarowego nie zawiera określenia znaku towarowego, wykazu towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony, to postanowieniem wyznacza termin do uzupełnienia tego zgłoszenia pod rygorem umorzenia postępowania. W takim przypadku zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do UPRP ostatniego brakującego dokumentu.

Na zakończenie warto dodać, że najlepiej jest zlecić sporządzenie wykazu rzecznikowi patentowemu. Zrobi to lepiej, szybciej i profesjonalnie, a w razie potrzeby doprecyzuje wykaz w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: