Masz pomysł? Rusza konkurs Patent Plus…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż Polska) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

wy2

Warto w tym miejscu przypomnieć co to jest procedura EPC i tryb PCT

1. Europejski Urząd Patentowy udziela patentów europejskich. EPC (European Patent Convention) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej. wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. EPC określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków.Patent europejski udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wybrać do ochrony ponad 30 krajów europejskich: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein , Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San, Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

2. Zgłoszenie międzynarodowe zwane PCT umożliwia uzyskanie ochrony patentowej w krajach, które są stronami Układu o Współpracy Patentowej (Patent Corporation Treaty). Sygnatariuszami układu jest obecnie 180 państw na całym świecie. Na podstawie PCT można starać się o patent w wielu krajach, dzięki jednemu zgłoszeniu. Dopiero na pewnym etapie zgłoszenie PCT jest dzielone i prowadzone według przepisów właściwych dla krajowych urzędów patentowych. Zgłoszenie międzynarodowe wywołuje takie same skutki prawne, jak postępowania prowadzone oddzielnie w każdym z państw. Proces przyznawania patentu międzynarodowego opiera się na dwóch fazach: pierwsza – międzynarodowa oraz druga faza krajowa.

Jak podaje portal Inwestycje.pl:

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków. W ramach dotychczas rozstrzygniętych trzech konkursów programu Patent Plus wsparcie w łącznej wysokości prawie 11 mln zł otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców. Wyłonione projekty dotyczą wynalazków z różnych dziedzin.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: